• Hot line Kampanii: Zadzwon: 576 091 472

Regulamin pobierania tapet

Wrocław, dnia  16 września 2014 r.


Regulamin pobierania tapet


I. Definicje.
§ 1. W niniejszym regulaminie pobierania tapet, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
⦁    „Portal”- strona główna http://www.dlakucyka.pl/ oraz jej pod-strony,
⦁    „Wykonawca”- właściciel Portalu tj. Ogólnopolska Fundacja dla Zwierząt z siedzibą we Wrocławiu adres: ul. Hallera 190/6, 53-203 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców oraz rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225394 dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 9462443340 REGON 432742454

⦁    „Użytkownik”- osoba korzystająca z Usługi, a także osoba, która chce rozpocząć korzystanie z Usługi,
⦁    „Usługa” – usługa opisana w postanowieniu § 2 Regulaminu,
⦁    „Umowa”- oznacza umowę zawieraną między Użytkownikiem a Wykonawcą w przedmiocie Usługi.


II. Postanowienia ogólne.
§ 2. Regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Wykonawcę na rzecz Użytkowników polegającą na umożliwieniu im za pośrednictwem Portalu odpłatnego pobrania na swoje urządzenie końcowe (np. komputer) tzw. tapety. Tapety będą zapisane w formacie jpg .
§ 3. Zasady ponoszenia przez Użytkownika opłat związanych z Usługą, określają postanowienia
§ 11 i § 12 Regulaminu.
§ 4.1. Do korzystania z Usługi konieczny jest dostęp do sieci Internet, a urządzenie końcowe Użytkownika musi dysponować standardowym systemem operacyjnym, standardową przeglądarką internetową oraz oprogramowaniem wskazanym w postanowieniu § 10 Regulaminu. Dodatkowo telefon komórkowy, z którego jest wysyłana wiadomość sms aktywująca Usługę musi być wyposażony w kartę SIM pochodzącą od polskiego operatora.
2. Do prawidłowego korzystania z Portalu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w Polityce plików cookies.
§ 5. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Portalu.
§ 6.1. Usługa jest oferowana na terenie Polski.
2. Informacje i wyjaśnienia dotyczące Usługi można uzyskać pod nr tel. 690 818 142 oraz adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. Usługa jest świadczeniem dodatkowym w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), które jest dostarczane Użytkownikowi wraz z usługą telekomunikacyjną, świadczoną przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, z którym Użytkownik zawarł stosowną umowę.
§ 7.1. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
⦁     posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
⦁     jest uprawniona do używania telefonu, z którego wysyłana jest wiadomość sms aktywująca Usługę.
⦁    W treści wiadomości sms wysyłanych przez Użytkownika w celu aktywacji Usługi zabronione jest dodawanie treści o charakterze bezprawnym.


III. Zawarcie Umowy
§ 8.1. Na odpowiedniej podstronie Portalu znajdują się informacje o numerach, na które Użytkownik chcący zawrzeć Umowę w przedmiocie pobrania konkretnej tapety powinien przesłać wiadomość SMS o treści podanej na odpowiedniej podstronie Portalu. Obok numeru, na który należy wysłać wiadomość sms w celu zawarcia Umowy w przedmiocie pobrania konkretnej tapety, znajduje się również informacja o koszcie wysłania jednej wiadomości sms oraz prefiks, który należy wpisać w treści SMSa. W zależności od rodzaju tapety oraz jej rozdzielczości są one dostępne w różnych cenach.
2. Informacje wskazane w ustępie powyższym stanowią ofertę złożoną Użytkownikowi przez Wykonawcę na zawarcie Umowy w przedmiocie pobrania konkretnej tapety.
3. Przed wysłaniem wiadomości sms Użytkownik powinien wybrać odpowiedni numer, prefiks oraz treść wiadomości sms, w zależności od tego, którą tapetę chce pobrać.
4. Z chwilą wysłania przez Użytkownika wiadomości sms o treści i na numer podany na odpowiedniej podstronie Portalu przyjmuje on ofertę złożoną przez Wykonawcę, co skutkuje zawarciem Umowy na pobranie konkretnej tapety. Jednocześnie, wysłanie wiadomości sms oznacza akceptację Regulaminu oraz warunków cenowych Usługi podanych na odpowiedniej podstronie Portalu.
5. Przedmiotem Umowy jest umożliwienie Użytkownikowi przez Wykonawcę pobrania na urządzenie końcowe Użytkownika jednej kopii wybranej uprzednio przez Użytkownika tapety.
§ 9.1. Po wysłaniu przez Użytkownika wiadomości sms, o której mowa w postanowieniach § 8 Regulaminu, Wykonawca wyśle na numer telefonu komórkowego, z którego otrzymał tą wiadomość, wiadomość sms zawierającą kod aktywacyjny.
2. Kod aktywacyjny należy wpisać na odpowiedniej podstronie Portalu w ramce płatności przy wybranej przez Użytkownika tapecie.
3. Po podaniu powyższego kodu będzie możliwe pobranie jednej kopii wybranej przez Użytkownika tapety.
4. Kod aktywacyjny umożliwia pobranie jedynie tapety, przy której widniał numer telefonu, na który Użytkownik wysłał sms, o którym mowa w postanowieniach § 8 Regulaminu.
§ 10. Kopia wybranej przez Użytkownika tapety będzie zapisana w formacie jpg . W celu jego otwarcia i wyświetlenia w urządzeniu końcowym, Użytkownik musi dysponować programem umożliwiającym otwieranie plików zapisanych w tym formacie.


IV. Opłaty za Usługę.
§ 11.1. Użytkownik ponosi opłatę za każdą wiadomość sms wysłaną na numery podane w Portalu. Wysokość tej opłaty jest wskazana każdorazowo dla poszczególnych numerów na odpowiedniej podstronie Portalu.
2. Wykonawca zwraca także uwagę, że pobieranie udostępnionych tapet na urządzenie końcowe Użytkownika może wiązać się z naliczeniem przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, z którym Użytkownik zawarł stosowną umowę, opłat za transmisję danych zgodnie z cennikiem danego operatora.
§ 12.1. Opłata określona w § 11 Regulaminu pobierana jest przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, z którym Użytkownik zawarł stosowną umowę. Opłata pobierana jest w drodze obciążenia rachunku telefonicznego Użytkownika (w przypadku telefonu na abonament) albo potrącenia opłaty z konta Użytkownika (w przypadku telefonu na kartę pre-paid).
2. Wykonawca zwraca uwagę, że przysługujące Użytkownikowi na podstawie umowy z jego dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych darmowe wiadomości sms lub promocyjne ceny wiadomości sms nie obejmują wiadomości sms aktywujących Usługę.
3. Do wysokości opłat za wiadomość sms aktywującą Usługę nie mają zastosowania standardowe cenniki dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, z których usług korzysta Użytkownik.
4. Wykonawca zwraca uwagę, że smsy puste lub zawierające inny prefiks niż określony w Regulaminie nie spowodują otrzymania kodu aktywującego. Wykonawca zwraca także uwagę, że za tego typu smsy dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, z którego usług korzysta dany Użytkownik naliczy opłatę w wysokości odpowiedniej dla danego numeru i wskazanej przy tym numerze na odpowiedniej podstronie Portalu.


V. Czas trwania Umowy.
§ 13. Umowa wygasa z chwilą jej wykonania.


VI. Reklamacje.
§ 14. 1.Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pocztą na adres Wykonawcy podany w Regulaminie lub osobiście do protokołu w siedzibie Wykonawcy.
2. W reklamacji należy podać numer telefonu, z którego aktywowano Usługę, dane Użytkownika niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze świadczonej przez Wykonawcę.
3. Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.


VII. Inne postanowienia.
§ 15. Wykonawca będzie przechowywał numer telefonu, z którego Użytkownik wysłał wiadomość sms aktywującą Usługę, przez okres wymagany prawem, w szczególności przez okres umożliwiający rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji. Wykonawca będzie przechowywał również informację, o tym czy z danego urządzenia końcowego Użytkownika pobrano tapetę.
§ 16.1. Wykonawca informuje niniejszym Użytkownika, że przysługuje mu prawo dostępu do treści jego danych osobowych zbieranych w trakcie świadczenia Usługi oraz postępowania reklamacyjnego, a także prawo ich poprawiania.
2. Administratorem powyższych danych osobowych jest Wykonawca.
§ 17. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www wskazanym w § 1 pkt powyżej oraz w siedzibie Wykonawcy wskazanej w postanowieniu § 1 Regulaminu.


Anita Mastyk
Prezes Zarządu Fundacji Otwórz Serce

 Ogólnopolska Fundacja dla Zwierząt
Hallera 190/6, 53-203 Wrocław
PKO BP 72 1020 5138 0000 9102 0166 4523